ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД АЖЛЫН БАЙРНЫ ДҮГНЭЛТ ОЛГОХ ЖУРАМ.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

Онцгой байдлын ерөнхий газрын стратеги төлөвлөгөө /2021-2024 он/
“Төрийн цэргийн байгууллагын хөгжлийн стратеги-2030” баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах дунд хугацааны хөтөлбөр (2019-2024)
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
Ажлын тусгай горимоор ажиллах нийтлэг журмын төсөл
Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө батлуулсан аймгуудын жагсаалт
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын II бага хурал

“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын II бага хурал”-ыг зохион байгуулах ажлын ерөнхий төлөвлөгөө
Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагаа

Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааны нийтлэг журам
Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааны заавар
Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө

Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр
State policy, programme and implementation plan (англи)
Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр

Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр (монгол)
National Programme of Community Participatory Disaster Risk Reduction (англи)
Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (монгол)
Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ

“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний II үе шат (2021-2025 он)-ны төлөвлөгөө
Сендайн шалгуур үзүүлэлтийн тайлан мэдээ хүлээн авах загвар
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендай үйл ажиллагааны хүрээг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2018 оны биелэлтийн хүснэгт
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги
Шалгуур үзүүлэлт нэр томьёо
Recommendations of the open-ended intergovernmental expert working group on global indicators for the global targets
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
2015- 2030 онд хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ
Дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө

ОБАЭБ-ын дунд хугацаааны стратеги төлөвлөгөө
Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан байгууллагууд

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛСАН БАЙГУУЛЛАГУУД
Хамтын ажиллагааны чиглэл